Jesteś tutaj

Regulamin

Regulamin imprezy „Wielki Test Języka Angielskiego“ we Wrocławiu 2016

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin“) dotyczy zasad oraz trybu przeprowadzenia imprezy o nazwie „Wielki Test Języka Angielskiego“ (dalej „WTJA“), która odbędzie się dn. 20 listopada 2016 o godz 11.00 we Wrocławiu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 16.102016 roku do dnia 31.12.2016 roku.
 3. Organizatorem WTJA we Wrocławiu jest Szkoła Języków Obcych LEKTOR  z siedzibą we Wrocławiu ul. Oławska 25, (NIP: 897-170-99-00, REGON: 020192314), zwana dalej „Organizatorem“.
 4. Miejscem imprezy we Wrocławiu jest  aula im. Jana Pawła II przy Uniwersytecie Przyrodniczym pl. Grunwaldzki 24.
 5. Uczestnikiem WTJA, zwanym dalej „Uczestnikiem Testu“ może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rejestracji internetowej na WTJA ukończyła 8 lat i posiada miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Głównym celem WTJA jest dostarczenie rozrywki intelektualnej  mieszkańcom Polski,  poprzez zachęcanie do nauki języków obcych. Dodatkowym celem WTJA jest zabawa polegająca na określeniu „przybliżonego średniego wyniku testu pisemnego dla mieszkańców Wrocławia“ w skali CEFR, opisanej poniżej.

§2

REJESTRACJA

 1. Udział w WTJA jest bezpłatny.
 2. Liczba miejsc przeznaczonych dla Uczestników Testu we Wrocławiu  jest ograniczona i wynosi 600.
 3. O udziale w WTJA decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Każdy Uczestnik Testu, aby wziąć w nim udział, musi dokonać internetowej rejestracji poprzez stronę internetową www.wroclaw.znaangielski.pl. Podczas rejestracji Uczestnik Testu musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 5. Rejestracja uczestników jest możliwa od dnia 24 października 2016 roku do 20 listopada 2016 roku do godz. 8.00., w zależności od ilości wolnych miejsc.
 6. Rejestracji osoby nieletniej dokonuje, jej rodzic lub opiekun prawny. Podczas rejestracji należy pobrać dokument pisemnej zgody na uczestnictwo w Teście osoby nieletniej. 
 7. Rodzic/opiekun prawny nieletniego Uczestnika Testu jest zobowiązany wypełnienia pobranego dokumentu i wyrażenia pisemnej zgody na uczestnictwo nieletniego w Teście.
 8. Nieletni Uczestnicy Testu mogą wziąć udział w WTJA jedynie po okazaniu pisemnej zgody rodzica /opiekuna prawnego podczas wejścia na salę, w której WTJA zostanie przeprowadzony. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika Testu do momentu wejścia dziecka na salę, w której odbędzie się WTJA oraz od chwili zakończenia pisania testu.
 9. Uczestnik Testu lub jego rodzic/opiekun prawny ma w każdej chwili możliwość wyrejestrowania siebie/nieletniego z listy uczestników, przesyłając na adres: pomoc@znaangielski.pl maila z taką informacją lub przez usunięcie konta.

§3

PRZEBIEG IMPREZY

 1. Uczestnik Testu jest zobowiązany do przyjścia na WTJA w dniu 20 listopada 2016 w godzinach 10.30-11.00. w celu pisemnego potwierdzenia swojej rejestracji i zajęcia odpowiedniego miejsca na sali.
 2. Uczestnik Testu powinien mieć ze sobą dowód tożsamości, długopis oraz, w przypadku gdy jest nieletni, pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Pisanie testu rozpocznie się o godz. 11.15.
 4. Uczestnik Testu, który dotrze na test z opóźnieniem, nie będzie miał możliwości wzięcia w nim udziału.
 5. Podczas pisania testu uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
 6. Po teście pisemnym zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu internetowego trwającego podczas rejestracji na WTJA, opisanego dalej w niniejszym Regulaminie.
 7. Wzięcie udziału w WTJA jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Testu na: utrwalanie przebiegu imprezy przez Organizatora dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy WTJA w bieżącym roku jak i w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie auli im. Jana Pawła II przy Uniwersytecie Przyrodniczym pl. Grunwaldzki 24 podczas WTJA może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Osobie, której wizerunek został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu.

§4

TEST JĘZYKOWY

 1. Podczas WTJA będą obowiązywały trzy wzory testów pisemnych: I) dziecięcy dla uczestników od 8 do 12 roku życia; II) TOEFL Junior® dla uczestników od 13 do 17 roku życia; III) TOEIC®  dla uczestników od 18 roku życia.
 2. Każdy Uczestnik Testu otrzyma test dostosowany do swojego wieku.
 3. Testy językowe TOEFL Junior i TOEIC zostały opracowane przez ETS Global na podstawie autentycznych fragmentów egzaminów ETS. Testy sprawdzają przybliżony poziom znajomości gramatyczno-leksykalnej języka angielskiego w skali CEFR. Skala CEFR, zdefiniowana przez Radę Europy w dokumencie  „Common European Framework of Reference”, została opracowana dla uproszczenia i ujednolicenia poziomów znajomości języków obcych dla osób od 13 roku życia. Wynik tego testu powinien być traktowany przez Uczestnika Testu orientacyjnie, ponieważ test nie sprawdza umiejętności mówienia, co nie zawsze pozwala na dokładne określenie poziomu na skali CEFR.
 4. Test dziecięcy nie jest testem diagnostycznym w rozumieniu metodologii nauczania języków obcych. Test dziecięcy jest zestawem ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych dostosowanych do wieku dziecka, opracowanym przez Teddy Eddie. Test dziecięcy nie ma odniesienia do skali CEFR, co oznacza, że jego wyniki nie będą brane pod uwagę w obliczaniu średniego wyniku gramatyczno-leksykalnej znajomości języka angielskiego dla mieszkańców miasta na skali CEFR. Celem testu dziecięcego jest jedynie dostarczenie dzieciom rozrywki umysłowej w postaci ćwiczeń i łamigłówek językowych oraz umożliwienie im wzięcia udziału w imprezie (na przykład z rodzicami).
 5. Czas przeznaczony na napisanie testów językowych TOEFL Junior i TOEIC wynosi 75 minut, a testów dziecięcych 35 minut.

§5

KONKURS

 1. Każdy Uczestnik Testu może wziąć udział w konkursie z nagrodami (zwanym dalej “Konkursem”) podczas internetowej rejestracji na WTJA.
 2. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie i wygrania nagród są: podanie odpowiedzi na pytania konkursowe i wzięcie udziału w WTJA dnia 20 listopada 2016 roku.
 3. Pytania konkursowe pojawią się podczas rejestracji na WTJA na stronie internetowej www.wroclawznaangielski.pl. Odpowiedzi na pytania można udzielić podczas rejestracji lub w późniejszym terminie logując się na utworzone przez siebie konto użytkownika podając swój login i hasło.
 4. Udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie i zaakceptowaniem wszystkich postanowień Regulaminu dotyczących Konkursu.
 5. Odpowiedzi na pytania konkursowe można dowolnie edytować do dn. 18 listopada 2016 roku godz. 12.00. Wszelkie zmiany w odpowiedziach dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę podczas rozstrzygania Konkursu.
 6. Uczestnicy Testu rejestrujący się po 18 listopada 2016 roku po godz. 12.00 nie mają możliwości wzięcia udziału w Konkursie – ich odpowiedzi na pytania konkursowe nie będą brane pod uwagę podczas rozstrzygania Konkursu.
 7. Po terminie przewidzianym na udzielenie i edytowanie odpowiedzi na pytania konkursowe, tj. po 18 listopada 2016 do godz. 12.00,  Organizator wyłoni prawidłowe odpowiedzi, które zostaną nagrodzone podczas WTJA dn. 20 listopada 2016 roku.
 8. Pula nagród do wygrania w Konkursie zostanie wymieniona na stronie internetowej: www.wroclawznaangielski.pl. Nagrody zostaną uporządkowane pod względem ich wartości, poczynając od najdroższej, która zostanie wręczona zwycięzcy pierwszego miejsca.
 9. Organizator wyłoni odpowiedzi konkursowe, w liczbie o 10 większej, niż stanowi ilość nagród do wygrania. Zwycięscy będą wylosowani spośród dobrych odpowiedzi na pytania konkursowe.
 10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio po napisaniu testu językowego na sali testowej. Zwycięzcy będą wyczytywani kolejno, zaczynając od pierwszego miejsca. Zwycięzcy  zostanie wręczona nagroda od sponsora. W przypadku, gdy zwycięzca danego miejsca odmówi przyjęcia nagrody albo będzie nieobecny na sali testowej podczas wyczytywania swojego imienia i nazwiska, jego nagroda przechodzi do kolejnego zwycięzcy z listy zwycięzców, a cała pula nagród przesuwa się o jedną pozycję w dół.
 11. Odbiór nagrody może nastąpić jedynie po wypełnieniu i czytelnym podpisaniu przez zwycięzcę oświadczenia potwierdzającego odbiór nagrody przedłożonego przez sponsora nagrody.
 12. Odbiór nagrody może nastąpić na sali testowej w dniu WTJA lub w późniejszym terminie w siedzibie sponsora nagrody, ale nie później niż 7 dni od daty WTJA. Nagrody nie odebrane w w/w terminie zostają w posiadaniu sponsora.
 13. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu jest nieletni, odbioru nagrody i wszelkich czynności cywilno-prawnych z tym związanych, dokonuje w jego imieniu rodzic lub opiekun prawny.
 14. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza 760,00zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych), zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do zapłaty na konto sponsora nagrody podatku w wysokości 10% wartości nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania niezbędnych danych osobowych w celu prawidłowego rozliczenia podatku od nagrody pod rygorem wstrzymania wydania nagrody.
 15. Nagrody nie podlegają zamianie na inne niż przewidziane przez Organizatora lub na ich ekwiwalent pieniężny.
 16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację i/lub publiczne odczytanie odpowiedzi konkursowej.
 17. Pracownicy firmy Organizatora, jego Współorganizatorów i Partnerów oraz członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wygraną nie mogą brać udziału w Konkursie. W razie wygranej przez w/w Uczestników Testu wybór ten zostanie unieważniony przez Organizatora.

§6

WYNIKI TESTU

 1. Organizator poinformuje Uczestników Testu we Wrocławiu o ich wynikach do dnia 30.11.2016 rok. Informacja o wynikach testu zostanie wysłana do Uczestników Testu drogą mailową na adres podany podczas rejestracji na WTJA. Wyniki testu będą widoczne na koncie użytkownika utworzonym podczas rejestracji na WTJA.
 2. Każdy Uczestnik Testu jest zobowiązany do odebrania swojego sprawdzonego testu w siedzibie Organizatora przy ul. Oławskiej 25, w terminie 01.12.2016 do 10.12.2016. Testy nie odebrane w wyznaczonym  terminie zostaną zniszczone.
 3. Organizator obliczy średni wynik na skali CEFR dla Uczestników Testu we Wrocławiu biorąc pod uwagę jedynie wyniki testów podlegających skali CEFR (osoby od 13 roku życia).
 4. Organizator zamieści na stronie www.wroclaw.znaangielski.pl uśredniony wynik testów językowych dla Uczestników Testu we Wrocławiu do dnia 30.11.2016 roku.

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące WTJA i Konkursu powinny być składane Organizatorowi na piśmie na jego adres.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.
 3. Reklamacje należy kierować wyłącznie drogą pocztową na adres Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

§8

ZASTRZEŻENIA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podane nieprawidłowe dane Uczestnika Testu, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika Testu, któremu przyznano nagrodę.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika Testu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagród dostarczonych przez producentów. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi należy kierować do producentów lub autoryzowanych dystrybutorów nagrody.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody na nagrodę tego samego gatunku i podobnej wartości.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w WTJA tych Uczestników Testu, którzy przy rejestracji podali nieprawidłowe dane personalne.
 6. W przypadku, gdy Uczestnik Testu podjął działania, które nie są zakazane przez ten Regulamin, ale zostaną przez Organizatora uznane za niepożądane bądź szkodliwe, Organizator może zawiadomić Uczestnika Testu o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Uczestnik Testu nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie Regulaminu skutkujące wykluczeniem z udziału w WTJA.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do niesprawdzania testu oraz anulowania jego wyniku, w przypadku gdy test został wypełniony w sposób nieczytelny bądź niezgodny z zapisanymi na teście poleceniami. Anulowanie wyniku testu nie skutkuje wykluczeniem Uczestnika Testu z udziału w WTJA i Konkursie.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Konkursie i WTJA jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie prawa do logo i nazwy imprezy należą do firmy Electrum sp. z o.o. spółka z siedzibą w Białymstoku przy ul. Watykańskiej 13, 15-638 Białystok (NIP: 542-27-41-371, REGON:  052025420, KRS: 0000080197) .
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 4. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady imprezy: Wielki Test Języka Angielskiego we Wrocławiu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w WTJA. W trakcie testu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących test postanowień Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.wroclaw.znaangielski.pl.
 8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wrocław, dnia 15.10.2016r.

 

Wielki Test Języka Angielskiego
20 LISTOPADA 2016 NAPISALIŚMY IV EDYCJĘ TESTU

Polska zna angielski na poziomie B1!

.

.

Patronat honorowy

Patroni medialni